Military Wiki
Advertisement

People's Liberation Army General Logistics Department (Chinese: 中国人民解放军总后勤部) is a chief organ under Central Military Commission of CPC. It organizes and leads the logistics construction and safeguard of the People's Liberation Army.

Its former directors include Yang Lisan (1949–53), Huang Kecheng (1954–56), Hong Xuezhi (1956–59), Qiu Huizuo (1959), Zhang Zhen (?1960-75?), Zhang Zongxun (1975), Hong Xuezhi (1980–87), Zhao Nanqi (1988–92), Fu Quanyou (1992–94), Wang Ke (1995-?). Its former political commissars include Huang Kecheng, Yu Qiuli, Li Jukui, Zhang Chiming, Guo Linxiang, Wang Ping, Hong Xuezhi, Liu Anyuan, Zhou Keyu, Zhou Kunren, Zhang Wentai.

The current director is Zhao Keshi, and the current political commissar, Liu Yuan.

Structure [1]

Director Zhao Keshi (since 2012)

Deputy Directors
Ding Jiye (2007)
Li Maifu (December 2005)
Qin Yinhe (2007)
Sun Huangtian [2]
Political Commissar
Liu Yuan (2011)
Deputy Political Commissar
Liu Xiaorong (2011)[3]
Political Department Director
Sun Sijing (December 2005)
Chief of Staff
Chen Guoshu (March 2003)

General Office

Discipline Inspection Department

Directly Subordinated Organs Work Department

General Office
Financial Affairs Department
Health Department
Military Equipment Department
Munitions Division
Ordinance Department
Ammunition Division
Personnel Division
Political Department
Quartermaster Production Plant

References

This page uses Creative Commons Licensed content from Wikipedia (view authors).
Advertisement